Monday 30 August 2021

บริการด้านประกันสังคม ผ่านทาง Mobile Application สำหรับผู้ประกันตน สามารถลงทะเบียนเพื่อใช้งานแอพพลิเคชั่นได้ที่หน้าเว็บไซต์ และบนโมบายแอพพลิเคชั่น ผู้ประกันตนสามารถสอบถามและตรวจสอบข้อมูลของตนได้ดังต่อไปนี้

- ตรวจสอบสถานพยาบาล
- ตรวจสอบยอดเงินชราภาพ
- ตรวจสอบการส่งเงินสมทบ
- ตรวจสอบยอดเงินทันตกรรม
- เปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี
และบริการประชาชนที่จะตามมาให้บริการในอนาคต

สมารถใช้งานได้ตั้งแต่ Android 5.0 ขึ้นไป ครับ

SSO Connect Mobile App

               GOOGLE  PLAY

                     APK DOWNLOAD

0 Comments: